הסכם רישיון למשתמש קצה

הסכם רישיון למשתמשי קצה זה (״ההסכם״) הוא הסכם מחייב. ההסכם חל על כל המשתמשים, לרבות, וללא הגבלה, משתמשים שהורידו והתקינו את התוכנה באופן עצמאי וישיר (״משתמשים עצמאיים״) ומשתמשים המשתמשים בתוכנה בהוראת מקום עבודתם או הארגון שאליו הם משתייכים (״משתמשי לקוח״). בהתקנה או בשימוש בתוכנה הכפופה להסכם רישיון זה אתם מאשרים כי קראתם את ההסכם, כי אתם מבינים את ההסכם, וכי אתם מתחייבים לקיים את תנאיו. אם אינכם מסכימים עם התנאים והמגבלות של הסכם רישיון זה, אל תקבלו את ההסכם ואל תתקינו או תשתמשו בתוכנה.

 1. הענקת הרישיון. חברת Knock N’Lock בע"מ הפועלת תחת השם המסחרי OUTLOCKS (״מעניק הרישיון״) מספקת פתרונות המסייעים בניהול נעילה וכוללים תוכנה, חומרה ורכיבי ציוד (״הפתרון״). בכפוף לעמידה בתנאים והמגבלות של הסכם רישיון זה, מעניק הרישיון מעניק לכם הרשאה לא-בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, ושאינה ניתנת לרישוי משנה, להשתמש בפתרון לצורכיכם האישיים והלא-מסחריים בלבד כמשתמשים עצמאיים, ובנוגע למשתמשי לקוח, לצורכי הארגון עבורו אתם פועלים או מעסיקכם (״הלקוח״) בלבד.
 2. מגבלות. למעט המורשה במפורש בהסכם זה, אינכם מורשים לבצע או לאפשר או לסייע לאחר לבצע: (א) העתקה או שינוי של הפתרון או של כל חלק שלו או יצירה של עבודות הנגזרות מהפתרון או מכל חלק שלו, (ב) הפצה, מכירה או העברה של הפתרון או של כל חלק שלו או רישוי משנה של זכויות השימוש שלכם בפתרון תחת הסכם זה, (ג) הנדסה לאחור, פירוק, שחזור לשפת-על (decompile), פריצה, פורטינג (porting) או ניסיון להשיג את קוד המקור של הפתרון או של כל חלק שלו או של כל חומרה קשורה, (ד) ניסיון לנתק או לעקוף כל מנגנון בקרת אבטחה או גישה של הפתרון, (ה) הסרת כל סימן מסחרי או הודעה (לרבות הודעות על זכויות יוצרים) מהפתרון, (ו) גרידת נתונים, כריית נתונים או איסוף נתונים מהפתרון, (ז) מעקף של כל אמצעי הבטיחות או אמצעי בקרת הגישה של הפתרון, או (ח) כל שימוש בפתרון שאינו לצורכיכם האישיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשום מקרה אין להשתמש בפתרון באופן ישיר או עקיף לצורך אספקת שירותים לצד שלישי, לרבות במסגרת לשכת שירות או הסדר חלוקת זמן (timeshare). הנדסה לאחור כוללת, ללא הגבלה, שחזור לשפת-על, פירוק, סניפינג (sniffing), קילוף רכיבי מוליכים למחצה, או השגת קוד המקור בכל דרך אחרת.
 3. בעלות. אין בידיכם כל זכות בעלות בפתרון. בידיכם רישיון להשתמש בפתרון כל עוד הסכם רישיון זה בתוקף. הבעלות על הפתרון וכל זכויות הקניין הרוחני בפתרון יישארו בכל עת בידי מעניק הרישיון או בידי מי שהעניקו לו רישיון. לא מוענקת כל זכות תחת הסכם רישיון זה, לא בהשתק ולא מכללא. כל הזכויות שאינן מוענקות לכם תחת הסכם רישיון זה שמורות בזאת למעניק הרישיון או למי שהעניקו לו רישיון. כל התייחסות למכירה או להעברה של הפתרון בהסכם רישיון זה או בכל הסכם אחר הנוגע לפתרון מתייחסת רק לרישיון בפתרון בהתאם לתנאים ולמגבלות של הסכם רישיון זה. אינכם חייבים למסור לנו כל משוב בנוגע לפתרון. אף על פי כן, אם תספקו לנו משוב בנוגע לפתרון, תעניקו לנו גם רישיון לא-בלעדי שאינו מוגבל בזמן לעשות כל שימוש במשוב האמור.
 4. נתונים ופרטיות. פעולת הפתרון דורשת איסוף, שמירה ושימוש במידע ובנתונים מסוימים. פרטים מלאים בנוגע לאיסוף מידע על ידי מעניק הרישיון, העשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, ניתן למצוא בכתובת outlocks.com/privacy_policyמדיניות הפרטיות״). השימוש בפתרון מהווה הסכמה לאיסוף, לשמירה ולשימוש בנתונים כמפורט במדיניות הפרטיות. מעניק הרישיון יחשוף את המידע האמור כנדרש על פי חוק או בהתאם לכל חקירת אכיפה הנערכת על פי דין. מעניק הרישיון עשוי לחשוף את המידע האמור לצד שלישי שירכוש את מעניק הרישיון או כל אחד מעסקיו. בנוסף, אם אתם משתמשי לקוח, שימו לב כי אפשר שתהיה למעסיק שלכם גישה לנתוני השימוש שלכם בתוכנה, לרבות זמנים ומקומות שבהם נעשה שימוש בתוכנה. מעניק הרישיון אינו נושא בכל אחריות לאיסוף, לשימוש או להעברה של נתונים כאמור על ידי המעסיק שלכם. אנא דונו בנושא עם המעסיק שלכם.
 5. הצהרות. הפתרון נמסר ״כמות שהוא״ (as is). מעניק הרישיון (לרבות שותפיו המסחריים ואלו שהעניקו לו רישיונות) דוחה במפורש כל אחריות בנוגע לפתרון במידה המקסימלית המותרת על פי דין. מעניק הרישיון דוחה כל תערובה (Warranty) או התחייבות בין על פי דין ובין מכללא, לרבות כל אחריות לסחירות, להתאמה לתכלית מסוימת כלשהי, לזכויות קניין או לאי-הפרה. לא ניתנת כל ערובה כי הפתרון יעמוד בדרישותיכם, שפעולת הפתרון תהיה רציפה ונקייה מתקלות, שהפתרון יפעל בהתאם לתכליתו או בכל תנאי שהוא או שפגם כלשהו בפתרון יתוקן.
 6. גבולות האחריות. במידה המקסימלית המותרת על פי דין, בשום מקרה לא יהיה מעניק הרישיון (ולרבות שותפיו המסחריים ואלו מעניקי שהעניקו לו רישיונות) אחראי כלפיכם או כלפי כל ישות אחרת לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי (לרבות, וללא הגבלה, אבדן רווחים, אבדן נתונים או אבדן שימוש) שייגרם בשל הפתרון או בשל השימוש בו, אף אם ידע מעניק הרישיון על אפשרות הנזק או האבדן האמורים. אחריותו של מעניק הרישיון (ושל מעניקי הרישיון או השותפים המסחריים שלו) לפתרון ולמתקן לא תחרוג מהסכומים ששולמו בפועל על ידכם למעניק הרישיון עבור השימוש בפתרון ובמתקן. לפיכך, אם לא שילמתם כל תשלום למעניק הרישיון עבור הפתרון, לא יישא מעניק הרישיון בכל אחריות תחת הסכם רישיון זה או ביחס לפתרון. מעניק הרישיון עשוי לעדכן את הפתרון מעת לעת. מעניק הרישיון לא יישא בכל אחריות תחת הסכם רישיון זה לגרסאות של הפתרון שלא הותקנו עבורן כל העדכונים הקיימים, ועליכם להבטיח את עדכונו של הפתרון באופן שוטף.
 7. שיפוי. במידה המותרת על פי דין, תגנו, תשפו ותפטרו מכל חבות את מעניק הרישיון (ואת הארגונים המסונפים לו, וכן העובדים, בעלי התפקידים, המנהלים והסוכנים שלו) עבור וכנגד כל אובדן, אחריות, עלות והוצאה שייגרמו בשל כל הפרה של תנאי ההסכם על ידכם או בשל כל שימוש בפתרון או במתקן בניגוד לחוק החל. מעניק הרישיון יוכל לנהל בעצמו כל הגנה מפני תביעות כאמור. אם יותיר לכם מעניק הרישיון להתגונן מפני תביעות כאמור, על בחירת הייצוג המשפטי שלכם להיות משביעת רצון במידה סבירה בעיני מעניק הרישיון. לא תיישבו כל תביעה ולא תגיעו לפשרה בכל תביעה באופן שייכפה על מעניק הרישיון כל חובה או יהווה הודאה באשמה מצד מעניק הרישיון ללא הסכמה מוקדמת בכתב. מעניק הרישיון יהיה רשאי להשתתף בהגנה נגד כל תביעה עם ייצוג משפטי לבחירתו ועל חשבונו.
 8. תמיכה. מעניק הרישיון עשוי לספק תמיכה וגרסאות מעודכנות על פי שיקול דעתו. מעניק הרישיון עשוי לחדול ממתן תמיכה ו/או תחזוקה בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי. מעניק הרישיון לבדו (ולא כל צד אחר) יהיה אחראי למתן כלל שירותי התמיכה או התחזוקה עבור הפתרון.
 9. סיום. הסכם זה יסתיים אם וכאשר תפרו את תנאיו. אם אתם משתמשי לקוח, הסכם זה עשוי להסתיים עם סיום ההסכם בין מעניק הרישיון לבין המעסיק שלכם. עם סיומו של ההסכם עליכם לחדול מיד מהשימוש בפתרון. סעיפים 2 – 11 של הסכם זה ימשיכו לחול לאחר שההסכם יבוא לידי סיופ מכל סיבה שהיא.
 10. אפל. הוראה זו חלה רק על גרסת היישום המשמשת במכשירים של חברת אפל בע״מ (Apple, Inc.). הסכם זה הוא הסכם ביניכם לבין מעניק הרישיון. אפל אינה נושאת בכל אחריות ליישום או לתוכן של היישום, לרבות לעניין הפרת זכויות קניין, אחריות מוצר או אי התאמה בין היישום לבין הדין החל. במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, אפל אינה מעניקה כל תערובה (Warranty) או התחייבות בנוגע ליישום ואינה חייבת לספק כל תמיכה עבור היישום. כל תביעה בנוגע ליישום תופנה למעניק הרישיון ולא לאפל. השימוש ביישום ייעשה בכפוף לתנאי השירות של חנות היישומים (App Store Terms of Service), ואך ורק במכשירי אייפון (iPhone) או אייפד (iPad) שבבעלותכם או בשימושכם על פי תנאי השירות האמורים. אם לא יעמוד היישום בתערובה (Warranty) או ההתחייבות האמורה בהסכם זה, תוכלו להודיע על כך לאפל, ואפל תחזיר לכם את המחיר ששילמתם עבור היישום. אפל תהא מוטב צד שלישי של הסכם זה ותחזיק בזכות לאכוף את ההסכם כלפיכם.
 11. כללי.
  • הסכם זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל ויפורש על פי דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. מעניק הרישיון ואתם מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית בקשר לכל סכסוך, מחלוקת ותביעה הקשורים להסכם זה או לשימוש בפתרון.
  • הזכויות והחובות של הצדדים להסכם זה לא יהיו כפופים לאמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר בינלאומי של טובין (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
  • כל ויתור על כל תנאי מתנאי ההסכם יעשה בכתב. ויתור על כל דרישה במצבים או בנסיבות מסוימים לא יפורש כוויתור על הדרישה האמורה במצבים או בנסיבות אחרים. אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה, הסכם זה הוא ההסכם המלא בין הצדדים. כל תיקון או שינוי של ההסכם יהיה בר תוקף רק ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים להסכם.
  • אם יימצא כי חלק של הסכם זה אינו תקף או אינו בר אכיפה בבית דין מוסמך, יפורש החלק האמור באופן הנדרש כדי להעניק להוראותיו את התוקף המירבי האפשרי תחת הדין החל, ושאר ההסכם יישאר בתוקף.
  • מעניק הרישיון יהיה זכאי להמחות או להעביר כל אחת מזכויותיו או מחובותיו תחת הסכם זה ללא הסכמתכם. אתם לא תהיו זכאים להמחות כל זכות או חובה מזכויותיכם ומחובותיכם תחת ההסכם.
  • מעניק הרישיון מתקשר עם המשתמשים שלו באופן אלקטרוני ומקוון, ולפיכך אתם מסכימים לקבל כל תקשורת והודעה אלקטרונית ממעניק הרישיון (לרבות באמצעות הפתרון) או לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם למעניק הרישיון. כל תקשורת כאמור תחשב כאילו נמסרה בכתב.
  • אתם מצהירים ומתחייבים כי: (א) אינכם נמצאים במדינה הכפופה להחסם (embargo) מצד ממשלת ארצות הברית, או שקבעה ממשלת ארצות הברית כי היא ״מדינה תומכת טרור״, או הכפופה לעיצומים (sanctions) מצד ממשלת ישראל; ו-(ב) אינכם רשומים בכל רשימה של צדדים אסורים או מוגבלים של ממשלת ארצות הברית. מעניק הרישיון שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את הפתרון בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות, וללא הגבלה, להגדיל או לשנות את הפונקציונליות של הפתרון.
 

עדכון אחרון: 7 למרץ, 2024.